BB Codes

 • [B], [I], [U], [S] - In đậm, nghiêng, gạch chân, và gạch ngang

  Làm cho văn bản được bao bọc thì đậm, nghiêng, gạch chân, hoặc gạch ngang qua.

  Ví dụ:
  Đây là đoạn văn bản [B] in đậm[/B] .
  Đây là đoạn văn bản [I] in nghiêng[/I].
  Đây là đoạn văn bản [U]đã gạch chân[/U].
  Đây là đoạn văn bản [S]gạch ngang[/S].
  Đầu ra:
  Đây là đoạn văn bản in đậm .
  Đây là đoạn văn bản in nghiêng.
  Đây là đoạn văn bản đã gạch chân.
  Đây là đoạn văn bản gạch ngang.
 • [COLOR=color], [FONT=name], [SIZE=size] - Màu chữ, font chữ, và kích thước

  Thay đổi màu, Font, hay kích thước của đoạn văn bản được bao bọc

  Ví dụ:
  Đây là đoạn văn bản [COLOR=red] màu đỏ [/COLOR] và [COLOR=#0000cc]màu xanh[/COLOR].
  Đây là đoạn văn bản [FONT=Courier New]Courier New[/FONT].
  Đây là đoạn văn bản [SIZE=1]nhỏ[/SIZE] và [SIZE=7]lớn[/SIZE].
  Đầu ra:
  Đây là đoạn văn bản màu đỏ màu xanh.
  Đây là đoạn văn bản Courier New.
  Đây là đoạn văn bản nhỏlớn.
 • [URL], [EMAIL] - Liên kết

  Tạo một liên kết sử dụng đoạn văn bản đã bao bọc như là mục tiêu.

  Ví dụ:
  [URL]http://www.example.com[/URL]
  [EMAIL][email protected][/EMAIL]
  Đầu ra:
  http://www.example.com
  [email protected]
 • [URL=link], [EMAIL=address] - Liên kết (nâng cao)

  Links the wrapped text to the specified web page or email address.

  Ví dụ:
  [URL=http://www.example.com]Go to example.com[/URL]
  [[email protected]]Email me[/EMAIL]
  Đầu ra:
  Go to example.com
  Email me
 • [USER=ID] - Profile Linking

  Links to a user's profile. This is generally inserted automatically when tagging a user.

  Ví dụ:
  [USER=1]Tên thành viên[/USER]
  Đầu ra:
  Tên thành viên
 • [IMG] - Image

  Hiển thị hình ảnh sử dụng đoạn văn bản bao bọc như một liên kết.

  Ví dụ:
  [IMG]http://tamnhinso.info/​styles/uix​/xenforo/avatars/avatar_s.png[/IMG]
  Đầu ra:
  [​IMG]
 • [MEDIA=site] - Nhúng đa phương tiện

  Nhúng các media từ các trang web đã được phê duyệt vào thông điệp của bạn. Khuyến cáo rằng bạn sử dụng nút media trong thanh công cụ biên tập. Trang web được chứng nhận: Dailymotion; Facebook; Liveleak; Metacafe; Vimeo; YouTube;

  Ví dụ:
  [MEDIA=youtube]oHg5SJYRHA0[/MEDIA]
  Đầu ra:
  Video Youtube được nhúng sẽ xuất hiện tại đây
 • [LIST] - Danh sách

  Hiển thị một danh sách gạch đầu dòng hoặc số.

  Ví dụ:
  [LIST]
  [*]Bullet 1
  [*]Bullet 2
  [/LIST]
  [LIST=1]
  [*]Entry 1
  [*]Entry 2
  [/LIST]
  Đầu ra:
  • Bullet 1
  • Bullet 2
  1. Entry 1
  2. Entry 2
 • [LEFT], [CENTER], [RIGHT] - Canh chỉnh đoạn văn bản

  Thay đổi vị trí của các đoạn văn bản được bao bọc

  Ví dụ:
  [LEFT]Canh trái[/LEFT]
  [CENTER]Canh giữa[/CENTER]
  [RIGHT]Canh phải[/RIGHT]
  Đầu ra:
  Canh trái​
  Canh giữa​
  Canh phải​
 • [QUOTE] - Trích dẫn đoạn văn bản

  Hiển thị đoạn văn bản được trích dẫn từ một nguồn nào đó. Bạn có thể chỉnh thuộc tính tên của nguồn trích dẫn.

  Ví dụ:
  [QUOTE]Đoạn văn bản cần trích dẫn[/QUOTE]
  [QUOTE="Tên thành viên"]Đoạn văn bản trích dẫn[/QUOTE]
  Đầu ra:
 • [SPOILER] - Text Containing Spoilers

  Hides text that may contain spoilers so that it must be clicked by the viewer to be seen.

  Ví dụ:
  [SPOILER]Simple spoiler[/SPOILER]
  [SPOILER=Spoiler Title]Spoiler with a title[/SPOILER]
  Đầu ra:
  Show Spoiler
  Simple spoiler

  Spoiler Title (open)
  Spoiler with a title
 • [CODE], [PHP], [HTML] - Hiển thị mã lập trình

  Hiển thị đoạn văn bản như định dạng một số ngôn ngữ lập trình, làm nổi bật cú pháp của đoạn code đó.

  Ví dụ:
  [CODE]Đoạn code mẫu
  Dòng 1
  Dòng 2[/CODE]
  [PHP]echo $hello . 'world';[/PHP]
  Đầu ra:
  Code:
  Đoạn code mẫu
  Dòng 1
  Dòng 2
  PHP:
  echo $hello 'world';
 • [INDENT] - Đoạn văn bản được thụt đầu dòng

  Đoạn văn bản được bao bọc sẽ thụt vào trong một khoảng. Điều này có thể lồng vào nhau để được đoạn văn bản thụt vào với khoảng cách lớn hơn.

  Ví dụ:
  Đoạn văn bản bình thường
  [INDENT]Đoạn văn bản thụt vào trong 1 khoảng
  [INDENT]Đoạn văn bản thụt vào trong thêm 1 khoảng[/INDENT]
  [/INDENT]
  Đầu ra:
  Đoạn văn bản bình thường
  Đoạn văn bản thụt vào trong 1 khoảng
  Đoạn văn bản thụt vào trong thêm 1 khoảng​
 • [PLAIN] - Plain Text

  Vô hiệu hoá các BBCode trong đoạn văn bản đã được bao bọc.

  Ví dụ:
  [PLAIN]Đây không phải đoạn văn bản [B]in đậm[/B].[/PLAIN]
  Đầu ra:
  Đây không phải đoạn văn bản [B]in đậm[/B].
 • [ATTACH] - Chèn các liên kết đính kèm

  Chèn các tập tin đính kém tại một số điểm phù hợp. Nếu tập tin đính kèm là hình ảnh, một phiên bản kích thước nhỏ hơn sẽ được chèn vào. Điều này nói chung sẽ được chèn vào tuỳ thuộc trường hợp cụ thể.

  Ví dụ:
  Hình thu nhỏ: [ATTACH]123[/ATTACH]
  Kích thước đầy đủ: [ATTACH=full]123[/ATTACH]
  Đầu ra:
  Nội dung của tập tin đính kèm sẽ hiển thị ở đây
 • [down] - Download

  The Download

  Ví dụ:
  [down]You link[/down]
  Đầu ra:
  You link
 • [dropbox] - DropBox view file online

  View video online

  Ví dụ:
  [dropbox]link[/dropbox]
  Đầu ra:
  Không thể parser dữ liệu!
 • [flv] - FLV

  This code will allow you to embed a .flv video file from a domain/path/to/video (do not include the .flv extension)

  Ví dụ:
  [flv]noobanomics.me/NxmfYSP3S4XvvFc4gvzf.flv[/flv]
  Đầu ra:
  OFF Position
 • [gdoc] - Google Docs

  docs.google pdf embedding: after srcid= include that string to the end of the link inside of the gdoc tags

  Ví dụ:
  [gdoc]0B9ipbLFXjUqUNDZiZWNjNGItOGY4Ni00ZjE1LTliMjctNGU0ODc0YjQ1YWZk&hl=en&authkey=CIO5w-8O[/gdoc]
  Đầu ra:
 • [gdp] - Google Drive Video Preview

  Google Drive Video Preview

  Ví dụ:
  [gdp]https://docs.google.com/file/d/0B2fuuEFBauGZUmdaQUctdUVqVk0/edit[/gdp]
  Đầu ra:
 • [mp3] - mp3

  Play mp3 with gmp3

  Ví dụ:
  [mp3]abc.com/file.mp3[/mp3]
  Đầu ra:
   
 • [soundcloud] - SoundCloud PLayer

  SoundCloud PLayer

  Ví dụ:
  [soundcloud]<iframe width="100%" height="166" scrolling="no" frameborder="no" src="https://w.soundcloud.com/player/?url=http://api.soundcloud.com/tracks/71697939"></iframe>[/soundcloud]
  Đầu ra:
   
 • [spoiler] - BBM Spoiler

  Adds a spoiler tag to hide and show a text

  Ví dụ:
  [spoiler]I just spoiled your mind.[/spoiler]
  [spoiler=Title]I just spoiled your mind.[/spoiler]
  Đầu ra:
  Show Spoiler
  I just spoiled your mind.

  Title (open)
  I just spoiled your mind.
 • [videobb] - Play VideoBB

  Play Video From VideoBB

  Ví dụ:
  [videobb]http://videobb.com/video/SxULHS6tpzzV[/videobb]
  Đầu ra:
 • [zingmp3] - Zing Mp3

  Play Zing Mp3

  Ví dụ:
  [zingmp3]Nội dung nhúng vào blog của ZingMp3[/zingmp3]
  Đầu ra:
  Nội dung nhúng vào blog của ZingMp3
 • [zippy] - Zippy Play

  Play mp3 from ZippyShare

  Ví dụ:
  [zippy]http://www27.zippyshare.com/v/58432068/file.html[/zippy]
  Đầu ra:
  Nhấn vào nút ► và thưởng thức nhé!